Darmowa dostawa
 
Zwrot do 50 dni
 
Rabat na Mikołajki do -25%
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Karta Podarunkowa

REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH TRIUMPH

1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy mają następujące znaczenie:
 1. Wydawca – Dostępny pod adresem http://www.telimena.pl sklep internetowy Telimena.pl prowadzony jest przez Juliusza Kościelaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą F.H. LUNA zarejestrowanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. NIP:556-000-24-80, Telimena.pl, ul. Dworcowa 55, 88-100 Inowrocław
 2. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.telimena.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia
 3. Salon Triumph - znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej salon sprzedaży, w którym Wydawca prowadzi detaliczną sprzedaż bielizny:
  • Bydgoszcz - Focus, Galeria Pomorska
  • Inowrocław: Galeria Solna
  • Konin: Galeria Ferio
  • Leszno: Galeria Leszno
  • Włocławek: Galeria Wzorcownia
 4. Karta Podarunkowa Triumph – karta stanowiąca odpowiednik bonu towarowego – wydana na okaziciela, uprawniająca Użytkownika do jej realizacji w Salonie Triumph oraz sklepie internetowym Telimena.pl
 5. Nabywca – podmiot, który dokonuje przekazania środków pieniężnych na rzecz Wydawcy w wysokości równiej wartości bonu, w zamian za co otrzymuje od Wydawcy Kartę Podarunkową Triumph o odpowiedniej wartości
 6. Użytkownik – każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej Triumph, który przedstawia ją do realizacji w Salonie Triumph oraz sklepie internetowym Telimena.pl
 7. Towary – rzeczy oferowane do sprzedaży w Salonach Triumph oraz w sklepie internetowym Telimena.pl
 8. Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady i warunki nabywania oraz realizacji Kart Podarunkowych Triumph w Salonach Triumph oraz w sklepie internetowym Telimena.pl.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej Triumph oraz do przyjmowania jej do realizacji w wybranych Salonach Triumph oraz w sklepie internetowym Telimena.pl. Przekazanie przez Wydawcę Karty Podarunkowej Triumph Nabywcy może być dokonane wyłącznie w wybranych Salonach Triumph:
  • Bydgoszcz - Focus, Galeria Pomorska
  • Inowrocław: Galeria Solna
  • Konin: Galeria Ferio
  • Leszno: Galeria Leszno
  • Włocławek: Galeria Wzorcownia
 2. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie odpowiadającej wartości Karty Podarunkowej Triumph wybranej dowolnie przez Nabywcę oraz do realizacji Karty Podarunkowej Triumph w Salonach Triumph oraz w sklepie internetowym Telimena.pl w okresie ważności Karty Podarunkowej Triumph.
 3. Środki pieniężne przekazane przez Nabywcę zgodnie z ust. 2 powyżej przechodzą w całości na własność Wydawcy w momencie wydania Karty Podarunkowej Triumph.
 4. W celu nabycia Karty Podarunkowej Triumph Nabywca, w wybranym przez siebie Salonie Triumph lub sklepie internetowym Telimena.pl, dokonuje płatności za pomocą gotówki, akceptowanych kart płatniczych lub kredytowych. Karta Podarunkowa Triumph może zostać nabyta przez Nabywcę również przy użyciu innej Karty Podarunkowej Triumph. Wydanie Karty Podarunkowej Triumph następuje bezpośrednio w Salonie Triumph oraz w sklepie internetowym Telimena.pl.
 5. Nabycie Karty podarunkowej Triumph przez Nabywcę będącego przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej możliwe jest w sposób określony w ustępie 4 powyżej, jak również możliwe jest w sklepie internetowym https://www.telimena.pl/. Wystarczy podać dane Nabywcy (imię, nazwisko, adres), liczbę oraz wartość zamawianych Kart Podarunkowych, a następnie dokonanie płatności drogą przelewu bankowego w wysokości odpowiadającej łącznej wartości zamówionych Kart Podarunkowych Triumph na rachunek bankowy wskazany przez Wydawcę. Wydanie Karty Podarunkowej Triumph następuje za pośrednictwem przesyłki kurierskiej.
 6. Wydanie Karty Podarunkowej Triumph Nabywcy nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Nabywca, na żądanie zgłoszone Wydawcy najpóźniej w momencie wydawania Karty Podarunkowej Triumph, ma prawo, na dowód dokonania wpłaty Wydawcy środków pieniężnych, otrzymać od Wydawcy jedynie pisemne pokwitowanie nie stanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.
 7. Karta Podarunkowa Triumph zachowuje ważność przez okres 12 miesięcy, licząc od ostatniego dnia miesiąca, w którym dokonano nabycia i wydania Karty Podarunkowej Triumph. Na prośbę Nabywcy informację o terminie ważności Karty Podarunkowej Triumph można umieścić na opakowaniu. Okres ważności Karty Podarunkowej Triumph nie może zostać przedłużony.
 8. Karta Podarunkowa Triumph zabezpieczona jest numerem PIN umieszczonym na rewersie Karty Podarunkowej Triumph. Kod PIN służy do potwierdzania transakcji dokonywanych przy użyciu Karty Podarunkowej Triumph.
 9. Karta Podarunkowa Triumph nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości ani w części.
 10. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe Triumph, które zostały utracone lub uszkodzone, po ich wydaniu Nabywcy.
 11. Nabywcy ani Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia w przypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej Triumph po jej wydaniu Nabywcy.
 12. Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika, że Karta Podarunkowa Triumph:
  a. może być zrealizowana wyłącznie w wybranych Salonach Triumph oraz w sklepie internetowym Telimena.pl na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
  b. nie podlega wymianie na środki pieniężne,
  c. posiada termin ważności, po którym nie może być zrealizowana,
  d. może być zrealizowana przez każdego jej posiadacza, który potwierdzi transakcję kodem PIN.

3. ZASADY REALIZACJI KART PODARUNKOWYCH TRIUMPH

 1. Karta Podarunkowa Triumph może być zrealizowana wyłącznie w okresie jej ważności.
 2. Karta Podarunkowa Triumph podlega realizacji wyłącznie w wybranych Salonach Triumph na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz w sklepie internetowym Telimena.pl.
 3. Użytkownik dokonuje realizacji Karty Podarunkowej Triumph w sklepie internetowym Telimena.pl poprzez wybranie formy płatności "Karta podarunkowa" oraz wpisaniu w odpowiednie pole numeru karty oraz numeru pin.
 4. Użytkownik dokonuje realizacji Karty Podarunkowej Triumph poprzez przedstawienie jej personelowi Salonu Triumph oraz zadeklarowanie chęci jej użycia przed dokonaniem płatności za Towary.
 5. Realizacja Karty Podarunkowej Triumph przez Użytkownika, który potwierdzi transakcję kodem PIN, będzie stanowiła ważną transakcję nawet w wypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty Podarunkowej Triumph w sposób nie uprawniony.
 6. Użytkownik poprzez przedstawienie personelowi Salonu Triumph Karty Podarunkowej Triumph do realizacji oraz odbiór w Salonie Triumph Towarów nabytych z użyciem Karty Podarunkowej Triumph potwierdza zlecenie dokonania użycia Karty Podarunkowej Triumph w takim zakresie, w jakim użycie Karty Podarunkowej Triumph będzie wynikać z dokumentacji posiadanej przez Wydawcę.
 7. W przypadku, gdy cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej Triumph przekracza wartość Karty Podarunkowej Triumph, Użytkownik zobowiązany jest do dopłaty różnicy wynikającej z ceny Towarów oraz wartości środków pozostałych na Karcie Podarunkowej Triumph.
 8. Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, w przypadku gdy cena Towarów nabywanych z wykorzystaniem Karty Podarunkowej Triumph jest niższa niż wartości środków pozostałych na Karcie Podarunkowej Triumph.
 9. Karta Podarunkowa Triumph uprawnia Użytkownika do dokonywania wielokrotnych zakupów z jej wykorzystaniem, aż do wyczerpania wszystkich środków na Karcie Podarunkowej Triumph.
 10. W przypadku upływu terminu ważności Karty Podarunkowej Triumph ani Nabywcy ani Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia z tytułu niewykorzystania całości lub części środków pieniężnych z Karty Podarunkowej Triumph w okresie jej ważności, w szczególności nie przysługuje roszczenie o zwrot niewykorzystanych środków pieniężnych przekazanych Wydawcy.
 11. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej Triumph w następujących przypadkach:
  a. upływu terminu ważności Karty Podarunkowej Triumph,
  b. uzasadnionej wątpliwości odnośnie autentyczności Karty Podarunkowej Triumph,
  c. uszkodzenia Karty Podarunkowej Triumph w stopniu uniemożliwiającym odczytanie zapisanych na Karcie Podarunkowej Triumph danych
  d. wystąpienia niezależnej od Wydawcy awarii systemu sprzedażowego lub innej awarii uniemożliwiającej skorzystanie z Karty Podarunkowej w danym Salonie Triumph.

4. ZWROT TOWARÓW

 1. Towary nabyte w wybranych Salonach Triumph oraz w sklepie internetowym Telimena.pl z wykorzystaniem Karty Podarunkowej Triumph podlegają zwrotowi zgodnie z obowiązującą w Salonach Triumph polityką zwrotu Towarów. Towary objęte promocjami lub innymi szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi nabyte w Salonie Triumph lub w sklepie internetowym Telimena.pl z wykorzystaniem Karty Podarunkowej Triumph podlegają zwrotowi na zasadach określonych w regulaminie danej promocji lub oferty.
 2. W przypadku zwrotu Towarów nabytych w wybranych Salonach Triumph lub w sklepie internetowym Telimena.pl z wykorzystaniem Karty Podarunkowej Triumph, w sytuacjach o których mowa w ust. 1 powyżej, zwrot środków odbywa się tylko i wyłącznie na nowowydaną w tym celu Kartę Podarunkową Triumph. Na Karcie Podarunkowej Triumph wydanej przez Wystawcę w związku ze zwrotem zostanie naliczona kwota odpowiadająca cenie zwróconego Towaru. Dwunastomiesięczny termin ważności nowej Karty Podarunkowej Triumph biegnie licząc od ostatniego dnia miesiąca, w którym dokonano wydania nowej Karty Podarunkowej Triumph.
 3. Poza przypadkami, o których mowa w ust. 1 powyżej, Towary nabyte w wybranych Salonach Triumph lub w sklepie internetowym Telimena.pl z wykorzystaniem Karty Podarunkowej Triumph podlegają zamianie albo zwrotowi w przypadku zgłoszenia uzasadnionej reklamacji Towarów zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. 2016, poz.380 ze zm.) dotyczącymi rękojmi, jeżeli stwierdzona zostanie wada stanowiąca o niezgodności Towaru z umową.
 4. W przypadku zwrotu Towaru, w sytuacji o której mowa w ust. 3 powyżej, Użytkownikowi zostanie wydana nowa Karta Podarunkowa o wartości odpowiadającej cenie zwróconego Towaru. Dwunastomiesięczny termin ważności nowej Karty Podarunkowej Triumph biegnie licząc od ostatniego dnia miesiąca, w którym dokonano wydania nowej Karty Podarunkowej Triumph.

5. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje związane z realizacją Kart Podarunkowych Triumph będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika lub Nabywcę w siedzibie Wydawcy.
 2. Reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi Triumph mogą być składane listownie na adres siedziby Wydawcy, wskazany w § 1 Regulaminu.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Użytkownika lub Nabywcy, jego adres korespondencyjny oraz opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 4. Składający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym na adres korespondencyjny wskazany w reklamacji w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 2. Regulamin Kart Podarunkowych Triumph dostępny jest na stronie internetowej https://www.telimena.pl/karty-podarunkowe
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.06.2020 roku i obowiązuje w odniesieniu do Kart Podarunkowych Triumph wydanych począwszy od tej daty. W odniesieniu do Kart Podarunkowych Triumph wydanych przed dniem 01-06-2020 roku stosuje się zapisy regulaminu obowiązującego w chwili wydania Karty Podarunkowej Triumph.
pixel